Ontmijnersstraat-M. Pyckstraat: opstart voorbereidende werken

In het kader van het voetpadenplan van de stad Blankenberge, wordt voorzien om de voetpaden in de Ontmijnersstraat (ten zuiden van de Zuidlaan), de M. Pyckstraat, het Molenhoekpad, de L. Van Audenaerdestraat en de oostelijke zijde van de Landdijk te vernieuwen.

Als eerste stap worden door de nutsmaatschappijen aanpassingen uitgevoerd aan hun leidingen en installaties die zich in de voetpaden bevinden. Hierbij hebben een aantal nutsmaatschappijen zich verenigd in Synductis, zodat deze werken op efficiënte wijze in synergie worden uitgevoerd.

Via deze link kan u het afzonderlijk schrijven met nadere informatie van Synductis raadplegen.

Indien aangelanden aansluitingen van nutsvoorzieningen wensen te wijzigen (verzwaring elektriciteitsaansluiting, aansluiten op communicatienetwerken, …) wordt verzocht om hiervoor alsnog zo snel mogelijk contact op te nemen met de betreffende nutsmaatschappijen, zodat vermeden wordt dat het nieuw aangelegd voetpad op korte termijn terug dient opgebroken te worden. Bovendien zijn er nutsmaatschappijen die kortingen geven indien wijziging van aansluitingen kunnen gecombineerd worden met wegeniswerken.

Op 14 september 2016 werd op het stadhuis een infovergadering gehouden voor de aangelanden. Hieruit de voornaamste elementen:

  • Algemeen worden de werken beperkt tot de voetpaden, met uitzondering van de hoeken M. Pyckstraat-L. Van Audenaerdestraat en M. Pyckstraat-Landdijk, waar de voetpaden verder worden uitgewerkt;
  • Ter hoogte van inritten van garages worden de boordstenen en voetpaden verlaagd aangelegd, alsook in de bestaande looplijnen op de hoeken van de straat;
  • Om de doorgang en toegankelijkheid tot de woningen te waarborgen, mag de aannemer maar aan 1 zijde van de straat tegelijk werken uitvoeren, zodat het verkeer slechts beperkt wordt gehinderd en de afvalinzameling en postbedeling vlot kunnen worden uitgevoerd;
  • Indien het voetpad wordt opgebroken, dient voorzien te worden in stabiele brugjes met leuningen, zodat de toegang op veilige wijze gegarandeerd blijft;
  • Wel is het noodzakelijk om tijdelijk een parkeerverbod in te voeren in de zone waar werken worden uitgevoerd, en kan de toegang tot de garage ook tijdelijk gehinderd worden. Meer concrete info zal u hierover via de aannemer ontvangen;
  • in het kader van deze werken wordt ook de openbare verlichting in deze straten vernieuwd, waarbij geopteerd werd voor dimbare LED-verlichting. Deze verlichting is ook aanwezig in het noordelijk deel van de Ontmijnersstraat;

De start van de werken door de nutsmaatschappijen is voorzien op maandag 3 oktober, waarbij Synductis voorziet om de kabelwerken te voltooien tegen eind oktober 2016. Na het herfstverlof dienen dan nog wel enkele koppelputten gemaakt om de nieuwe leidingen aan te sluiten.

De heraanleg van de voetpaden is voorzien begin 2017.