Kustveiligheid: opstart werken

De voorbije maanden konden geïnteresseerden nader kennis maken met de geplande werken om onze kustlijn te beschermen tegen de verwachte rijzing van het zeewater via de infocontainer, die nog tot en met 21 augustus 2016 aan het begin van de Franchommelaan (nabij F. Ropshelling) staat.

Globaal is voorzien om de werken in zone 0, zone 2 (Paravang kant Leopoldpark) en zone 3 uit te voeren tussen september 2016 en mei 2017.
De zones 4, 5 en 6 worden vervolgens voorzien in de periode september 2017 tot mei 2018.
Zone 1 en 2 (kant haven) worden nog verder uitgewerkt, waarbij er op heden nog geen concrete uitvoeringsperiode gekend is.

Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Gewest, afdeling Kust en de stad Blankenberge, waarbij aannemer BAM Contractors (ON 0452.702.265) werd aangeduid om de werken uit te voeren.

 

Op 5 september 2016 start de aannemer op, waarbij gestreefd wordt de hinder voor de aangelanden te beperken. Echter is het niet mogelijk om dit uit te voeren zonder hinder.

Hierna bezorgen we u dan ook een beschrijving van de impact van deze werken op de mobiliteit in de havenzone.

De werken starten op het Vuurtorenplein (zone 0), waarbij in de Franchommelaan een enkelrijrichting wordt ingesteld van west naar oost (van F. Ropshelling naar W. Van Heckehelling), gezien een deel van de rontonde dient afgezet voor de uitvoering van deze werken. Voertuigen kunnen dan via de W. Van Heckehelling de Zeedijk oprijden richting vuurtoren om vervolgens via de F. Ropshelling en de Franchommelaan terug te keren. Op 5 september wordt bovendien het oostelijk deel van de Barcadère (tot en met de eerste inrit) afgesloten voor de plaatsing van de werfinstallatie van de aannemer, alsook een deel van de parkingzone in de Havenstraat.

Na opstart van de werken in zone 0, worden per 3 oktober 2016 ook de aanpassingen opgestart in zone 2. Om dit te kunnen uitvoeren dient de Havenstraat voor het verkeer te worden afgesloten (het wandelpad naast de haven blijft evenwel steeds open voor voetgangers).

Om de mobiliteit te verzekeren, worden de Franchommelaan (tussen Havenstraat en Leopoldstraat) en de Leopoldstraat in rijrichting omgekeerd (van Franchommelaan naar De Smet de Naeyerlaan), en wordt vervoer zwaarder dan 3,5 ton omgeleid via de De Smet de Naeyerlaan naar de Weststraat. Via Franchommelaan, Leopoldhelling en Zeedijk blijft de Franchommelaan ten allen tijde bereikbaar voor voertuigen.

Deze omleiding blijft gehandhaafd tot aan de paasvakantie in 2017, waarbij tijdens de schoolverloven de Havenstraat wel wordt opengesteld in één rijrichting (naar Franchommelaan).

De werken in zone 3 starten op donderdag 22 september 2016. De impact van deze werken op de mobiliteit is echter gering.

Behoudens extreme weersomstandigheden in de voorziene periode van uitvoering dient de toestand terug genormaliseerd te zijn omstreeks eind april 2017.

Tijdens de werken is er geen hinder voor de huis-aan-huisophalingen van afval of de postbedeling.