FAQ - Frequently Asked Questions

1. Welke tegemoetkomingen zijn er indien men gelegen is in een zone van openbare werken ?

2. Kan ik een parkeerkaart bekomen voor de duur van de werken ?

 


1. Welke tegemoetkomingen zijn er indien men gelegen is in een zone van openbare werken ?

Niet tegenstaande zowel bij de voorbereiding als uitvoering getracht wordt de hinder bij openbare werken te minimaliseren ('minder-hinder'-principe), kan de uitbating van een onderneming aanzienlijk beïnvloed worden door werken in de directe omgeving.

Om de gevolgen ten aanzien van deze zelfstandigen te beperken, zijn er door de Vlaamse overheid een tweetal initiatieven genomen waarop deze ondernemers kunnen terugvallen, met name een rentetoelage voor hinder bij openbare werken en een inkomenscompensatievergoeding.

In aanvulling tot deze regeling werd ook door de stad Blankenberge een specifieke regeling uitgewerkt

Inkomenscompensatievergoeding:

De inkomenscompensatievergoeding is een vergoeding die wordt toegekend aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, en wordt gecoördineerd via het Participatiefonds.

Dit systeem van vergoedingen is ingevoerd door de wet van 3 december 2005, recentelijk gewijzigd door de programmawet van 22/12/2008.

Meer info met betrekking tot de voorwaarden, procedure en de rol van zowel de bouwheer, de gemeente en de zelfstandige onderneming zijn terug te vinden op deze link.

Rentetoelage voor hinder bij openbare werken:

Zelfstandigen en KMO's kunnen vanaf 2011 zowel een rentetoelage krijgen voor nieuw afgesloten overbruggingskredieten als voor  leningen die werden aangegaan vóór de start van de openbare werken. De gemeentebesturen moeten op vraag van het Agentschap Ondernemen een verklaring verstrekken waarin de start van de openbare werken, de duur ervan en de verstoorde bereikbaarheid worden aangetoond. Het Agentschap stelt hiervoor zowel voor de zelfstandigen en KMO's als voor de gemeentebesturen enkele modellen ter beschikking:

Meer informatie is verkrijgbaar bij het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO).

Gewestwaarborg hinder openbare werken

via een partnerschap tussen Waarborgbeheer nv en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) kan tevens gedurende een periode van maximaal 5 jaar een Gewestwaarborg worden toegekend. Meer informatie is te raadplegen via deze link.

Tegemoetkoming stad Blankenberge:

Op gemeentelijk niveau voorziet de stad een financiële stimulans aan uitbaters die door langdurige werken op het openbaar domein getroffen worden, zodat deze hun investeringen om de kwaliteit van hun handelszaak te verhogen niet hoeven uit te stellen.

Het betreft een subsidie voor werken die de renovatie en/of verfraaiing van een handelszaak tot doel hebben, zoals

  • aankoop en installatie van roerende goederen die niet onroerend worden na de werken;
  • erelonen en kosten van architecten, studiebureau's, veiligheidscoördinatie, ...;
  • werken die de commerciële activiteit niet zichtbaar ondersteunen;

en waarbij volgende voorwaarden gelden:

  • het betreft een handelszaak met rechtstreekse en persoonlijke verkoop aan eindgebruikers van goederen of diensten;
  • de gesubsidieerde werken moeten de ruimtelijke kwaliteit van het handelsapparaat en het straatbeeld bevorderen, zich ruimtelijk inpassen in architectonische en ruimtelijke kwaliteiten van het geheel van het pand waar ze deel van uitmaken en voldoen aan de vigerende normen en wetgeving inzake integrale toegankelijkheid;
  • de toelage kan aangevraagd worden door de persoon die de werken uitvoert en financiert (uitbater, eigenaar-uitbater of bouwheer). Eenzelfde aanvrager kan voor verschillende handelspanden verschillende aanvragen indienen;
  • de werken moeten, indien van toepassing, stedenbouwkundig vergund zijn;
  • de subsidie betreft enkel handelspanden die stedenbouwkundig vergund zijn en conform de vergunning zijn uitgevoerd of geacht worden stedenbouwkundig vergund te zijn, conform zijn met alle wettelijke verplichtingen voor de uitvoering van de handelszaak en waar momenteel een handelszaak gevestigd is die op het moment van de aanvraag van de werken al 3 maanden in uitbating is;
  • in het handelspand moet ten minste 5 jaar na uitkering van de subsidie, een handel uitgebaat worden;

De toelage moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen voor de aanvang van de investeringswerken, door middel van het daartoe opgesteld formulier en ten laatste 6 maanden nadat de werken aan het openbaar domein die hinder veroorzaakt hebben, beëdigd zijn.

Meer info omtrent deze tegemoetkoming is verkrijgen bij de afdeling STRO&M, op het nummer 050 42 99 42 of via milieu@blankenberge.be


2. Kan ik een parkeerkaart bekomen voor de duur van de werken ?

Indien u een garage hebt die gelegen is in een zone waar werken op het openbaar domein worden uitgevoerd in opdracht van de stad Blankenberge, bestaat de mogelijkheid om voor de duur van de hinder kostenloos een parkeerkaart te bekomen voor het plaatsen van uw wagen in de buurt.

Hiertoe dient u het inschrijvingsbewijs van uw voertuig en het bewijs dat u een garage hebt (eigendomsakte, huurcontract) tijdens de kantooruren voor de leggen aan de verkeersdienst van de lokale politiezone, die dit zal attesteren.

Met dit attest kan u bij Optimal Parking Control (OPC) een tijdelijke kaart afhalen.