Disclaimer

De subsite wegenwerken.blankenberge.be maakt deel uit van de algemene website www.blankenberge.be en werd/wordt opgebouwd en onderhouden op vrijwillige basis.

De inhoud wordt gepubliceerd ter ondersteuning van de aangelanden van de wegeniswerken en van de bevolking en bezoekers van de stad Blankenberge in het algemeen. De disclaimer van de hoofdwebsite is dan ook onverminderd van toepassing op dit deel.

Deze informatie verbindt het stadsbestuur van Blankenberge echter op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende briefwisseling kan dat.
Noch het stadsbestuur, noch de auteur(s) van de gepubliceerde berichten kunnen bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.

Eventuele officiële correspondentie kan steeds gericht worden aan:

College van burgemeester en schepenen
JF Kennedyplein 1
8370 Blankenberge